[1]
E. McCracken, “The society of Irish foresters, 1942-1968.”, Irish Forestry, Nov. 1969.