[1]
T. McEvoy, “The vegetation of Irish native woodland.”, Irish Forestry, Nov. 1946.