MCCRACKEN, E. The society of Irish foresters, 1942-1968. Irish Forestry, 1 nov. 1969.