THOMPSON, I. Sue Middleton, 1962 – 2019. Irish Forestry, v. 76, n. 1&2, p. 124-125, 30 dez. 2019.