[1]
McCracken, E. 1969. The society of Irish foresters, 1942-1968. Irish Forestry. (Nov. 1969).