[1]
McEvoy, T. 1946. The vegetation of Irish native woodland. Irish Forestry. (Nov. 1946).